O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Amdanon Ni / About Us
Beth ydy'r gwasanaeth?

Ffoniwch O Ddrws i Ddrws ar 01758 721777. Dwedwch wrth y cydlynydd i ble rydych chi eisiau teithio. Cewch wybod faint fydd y gost, pryd y cewch eich codi, a threfnu amser dod adre. Bydd yn trafod efo chi unrhyw anghenion arbennig. Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl Llŷn ond gall eich codi hyd at Gricieth neu Clynnog Fawr. Gallwch gael eich cario mewn bws mini, car wedi’i addasu neu gar gwirfoddolwr.

Fel Cymdeithas leol gallwch logi’r bws (gyda’r gyrwr) am daith. Galwch 01758 721777.

  What is the service?

You call O Ddrws i Ddrws on 01758 721777. You tell the coordinator your travel requirements. The co-ordinator will tell you how much it will cost, when you will be picked up, and when you come back. She will discuss with you any particular needs. The service is run on the Llŷn Peninsula but will take pick-ups from up to Cricieth and Clynnog Fawr. You may be carried in a mini-bus, people carrier or a volunteer car. We welcome new enquiries from people who need transport to work.

As a local organisation you can book the bus (with driver) for an outing. Call 01758 721777.

 
     
Bws o Lŷn i Bryn Beryl am £2

Rhaid bwcio: 01758 721 777 oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

Codi o bentrefi Llŷn
(amser a lle i’w drefnu wrth fwcio)

Pris £2

Dros y 3 blynedd ddiwethaf bu O Ddrws i Ddrws yn treialu Bws i Ysbyty Gwynedd am bris gostyngol o £2 y pen. Gwnaed hyn yn bosib trwy nawdd “Mynediad At Iechyd” Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Bellach daeth yr arian i ben ac felly hefyd y gwasanaeth am bris rhatach. Mae O Ddrws i Ddrws yn dal i fynd a phobl sydd angen lifft i Ysbyty Gwynedd ond bydd cost o hyn ymlaen. Yn lle hynny mae O Ddrws i Ddrws am dreialu mynd a chleientiaid i Ysbyty Bryn Beryl am £2 y pen. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth i ymweld neu i fynd at apwyntiad.

Mae’n rhaid i chi ffonio i archebu.
  Bus Service from Llŷn to Bryn Beryl

Booking essential: 01758 721 777 oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

Pick up from Llŷn villages
(arrange time and place when booking)

Price £2

Over the last 3 years, O Ddrws i Ddrws have been piloting a service to Ysbyty Gwynedd for a reduced fare of £2 per person. This was made possible through funding received from the Welsh Government “Access to Health”project. The funding has now come to an end so therefore has the special price. O Ddrws i Ddrws will continue to take people to Ysbyty Gwynedd but for the full cost. Instead of this, O Ddrws i Ddrws are going to trial a special price fare to Bryn Beryl Hospital for £2 per person. You can use the service for appointments or visits.

You must phone to book.
     
Cafodd O Ddrws i Ddrws ei sefydlu yn 2002 yn dilyn ymchwil trylwyr gan Help the Aged i anghenion y boblogaeth yn Llŷn. Amlygwyd Trafnidiaeth fel problem ac ers hynny bu O Ddrws i Ddrws yn gweithio i ddarparu cludiant fforddiadwy gan wella mynediad i wasanaethau. Nod y sefydliad yw cynnal yn saff, a datblygu'r cynllun cludiant cymunedol er mwyn gostwng amddifadedd o fewn ardaloedd difreintiedig Pen Llŷn. Mae O Ddrws i Ddrws yn rhedeg gwasanaeth trafnidiaeth ar gyfer pobl o dan anfantais o'u cartrefi i gyrraedd gwasanaethau hanfodol ac yn ôl adref.

Oherwydd y boblogaeth isel, gwasanaeth cludiant cyhoeddus cyfyngedig sydd yn ardal Llŷn, ac mae fel arfer yn gwasanaethu'r prif bentrefi a threfi. Nid yw'r bobl sy'n byw mewn llefydd mwy gwledig yn gallu manteisio ar gludiant cyhoeddus; mae eraill yn ei chael yn anodd teithio oherwydd anabledd, salwch neu henaint. Mae'r rhan fwyaf o'r teithiau a wneir i apwyntiadau iechyd, ond mae'r gwasanaeth hefyd yn danfon pobl dan anfantais i weithio, i siopa, i'r banc, i siopau trin gwallt, at weithgareddau cymdeithasol ac ymweliadau.  Byddwn yn creosawu ymholiadau gan bobl sydd angen teithio i waith. Yn ogystal â'r gwasanaeth a ddarperir gan gerbydau'r elusen, mae'r gwasanaeth hefyd yn derbyn cefnogaeth fflyd fawr o yrwyr gwirfoddol sy'n defnyddio eu ceir eu hunain i nôl a chario pobl. Mae O Ddrws i Ddrws yn sefydliad a sefydlwyd gan y gymuned er budd y gymuned ac erbyn hyn mae dros 500 o aelodau.
  The organisation was set up in 2002 following a thorough research undertaken by Help the Aged to the needs of the Llŷn population. Transport was highlighted as an issue and since then O Ddrws i Ddrws have worked to provide affordable transport and improve access to services. The organisation aims to maintain, secure and develop the community transport scheme which decreases deprivation within disadvantaged areas of Pen Llŷn. O Ddrws i Ddrws run a transport service for disadvantaged people from their homes to reach essential services and back home (hence the name of the scheme 'O Ddrws i Ddrws' which means 'From door to door').

Due to the low population, there is limited public transport available in the Llŷn area, and this serves only the main villages and towns. People living outside these main villages and towns are unable to take advantage of public transport; others find transport difficult due to disability, sickness or old age. Most of the journeys undertaken are to health appointments, but the service also take disadvantaged people to work, to shop, bank, hairdressers, social activities and visits. In addition to the service provided by the charity’s vehicles, the service is also supported by a large fleet of volunteer drivers who use their own cars to fetch and carry people. O Ddrws i Ddrws is an organisation which was set up by the community for the benefit of the community and by now has over 500 members.